نمایشگاه فریبا معصومی معلول هنرمند تا 15 بهمن از11الی 19 بهشتی، مفتح شمالی،کوچه دهم ،نمایشگاه صنایع دستی و کارآفرینی // http://faribamasoomi.ir/faribamasoomi/
27.jpgCZZWviqUEAANjgR.jpg