امتحان ورودي دانشگاه در يكي از شهرهاي مركزي #افغانستان. اراده اين ملت براي تغيير قابل ستايش است! #Afghanistan
گناهی:( ‎- 222888