امتحان ورودي دانشگاه در يكي از شهرهاي مركزي #افغانستان. اراده اين ملت براي تغيير قابل ستايش است! #Afghanistan
CZjDsjiW0AAoDt6.jpg
گناهی:( ‎· 222888