ای وای دیدید چطور شد ؟ از ایتالیا غافل بودیم ! داف های ایتالیا رو بگو :))) رقابت و انتخاب بین داف روس و ایتالیایی :)) تازه لبنان هم که نگو !