+ مامان من با زنم حرفم شد برای تنبیه ش میام خونمون / - نه اون به یه تنبیه محکم تر نیاز داره. / + چی؟ / - من میام خونتون :)))
+ ‎· Dr.RoHo