زبان فرانسه و آلمانی و .. کلاس داره ؟ ما هم بریم :) اولویت فکر کنم با زبان روسی باشی :دی