کاخ الیزه در جهت تکریم هیات ایرانی نقاشی های موزه لوور را می پوشاند :)
CZu53whW0AEpCh7.jpgCZwkZ1tWEAANcrP.jpg