کاخ الیزه در جهت تکریم هیات ایرانی نقاشی های موزه لوور را می پوشاند :)