بی تو چندیست که در کار زمین حیرانم - مانده ام بی تو چرا باغچه ام گل دارد