بی تو این شهر برایم قفسی دلگیر است - شعر هم بی تو به بغضی ابدی زنجیر است