خواب دیدم که برایم غزلی می خواندی - دوستم داری و این خوب ترین تعبیر است