دعاهاى سحر گويند میدارد اثر آرى - اثر میدارد امّا كى شب عاشق سحر دارد؟
+ ‎· Dr.RoHo