اگر چـه شک عجیبی به «داشتن» دارم - سعادتی ست تو را داشتن که من دارم / کنار من بِنِشین و بگو چه چاره کنم؟ - برای غربت تلخــی که در وطن دارم؟