بگو به عقربه ها موقع دویدن نیست - که شب همیشه برای به سر رسیدن نیست / به خواب گفته ام امشب که از سرم بپرد - شبی که پیش منی، وقت خواب دیدن نیست