یه موردی که دیدم تو این موکوم مثل بقیه سایت ها نیست این هست که وقتی الله مینویسیم تشدید نمیزاره :)
به سایت ربطی نداره ‎· alifkr