فرانسوا اولاند: یکی از مهمترین توافقها، تبادل دانشجو است. ما از دانشجویانی از #ایران استقبال می کنیم و ایران هم از دانشجویان ما.