حالا با این توافق ها ی انجام شده ، کلاس زبان چی و کجا برم؟ :دی