با دمای -16 زیر صفر در خدمت شما دوستان هستیم :)
كجاييد شما؟ ‎- بــــــــــاران!
سیبری :))) ‎- Dr.RoHo
دقيقا حس كردم همونجاييد :))) ‎- بــــــــــاران!
نزدیک ترین شهر -27 درجه زیر صفر :)) ‎- Dr.RoHo
اوه اوه ‎- بــــــــــاران!