Avatar for roho
با دمای -16 زیر صفر در خدمت شما دوستان هستیم :)
Comment
كجاييد شما؟ ‎· بــــــــــاران!
Comment
سیبری :))) ‎· Dr.RoHo
Comment
دقيقا حس كردم همونجاييد :))) ‎· بــــــــــاران!
Comment
نزدیک ترین شهر -27 درجه زیر صفر :)) ‎· Dr.RoHo
Comment
اوه اوه ‎· بــــــــــاران!
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10