با دمای -16 زیر صفر در خدمت شما دوستان هستیم :)
كجاييد شما؟ ‎· بــــــــــاران!
سیبری :))) ‎· Dr.RoHo
دقيقا حس كردم همونجاييد :))) ‎· بــــــــــاران!
نزدیک ترین شهر -27 درجه زیر صفر :)) ‎· Dr.RoHo
اوه اوه ‎· بــــــــــاران!