Avatar for roho

با دمای -16 زیر صفر در خدمت شما دوستان هستیم :)

Comment

كجاييد شما؟

 ‎· بــــــــــاران!
Comment

سیبری :)))

 ‎· Dr.RoHo
Comment

دقيقا حس كردم همونجاييد :)))

 ‎· بــــــــــاران!
Comment

نزدیک ترین شهر -27 درجه زیر صفر :))

 ‎· Dr.RoHo
Comment

اوه اوه

 ‎· بــــــــــاران!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10