تو کوچه ی ما هم عروسی میشه ، حالا میبینی چی میشه. ولی این روزا مهم بود که ببینی میمونه کی پیشت! اسمایلی عقب نموندن از تایملاین