فایل گیف رو چطور فید میشه داد ؟ @mqmalik / @mamad
(: دکتر جان همونطوری که عکسهای غیر متحرک رو آپلود میکنیم، گیفها رو هم آپلود میکنیم ‎· ‌ ‌ma∟ıĸ
@mqmalik: متشکرم ، تست میکنم ‎· Dr.RoHo
@roho: خواهش ‎· ‌ ‌ma∟ıĸ