فایل گیف رو چطور فید میشه داد ؟ @mqmalik / @mamad
(: دکتر جان همونطوری که عکسهای غیر متحرک رو آپلود میکنیم، گیفها رو هم آپلود میکنیم ‎- ‌ ‌ma∟ıĸ
@mqmalik: متشکرم ، تست میکنم ‎- Dr.RoHo
@roho: خواهش ‎- ‌ ‌ma∟ıĸ