"پاكستان " تحريم ها عليه ايران را لغو كرد. :)))))
خاك وچوك :/ ‎· بــــــــــاران!
دست و جیغ و هورای بلند :)))) ‎· خانوم میم