اینجا برای چی اکانت ساختیم؟
که استفاده کنیم لذتشو ببریم ‎- SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: من بعد چند ماه یادم اومد اینجا اکانت دارم ، تازه بیشتر دوستان هم توییتر هستند ‎- Dr.RoHo
ما هستیم:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?