در عرض چند دقيقه بيش از سه بار كلمه گرامي رو ديدم اينجا. همون فرفره گويا
درسته گرامي ‎· sousan
هر چي گراميه دوباره جمع شده اينجا :)) ‎· Rohollah