امشب نشستم درآمدها و خرج هاي يك سال گذشته مو بررسي كردم. وضع درامه
همه همچینن ‎- خانوم میم