چند وقتيه دارم افسوس ميخورم چرا تو ايران موندم. هرچند اگه برگردم دو سال پيش دوباره همين تصميم رو بگيرم احتمالا