تایم لاین ندارم که. گیر کرده بعبارتی .پ.ن: کلا تایم لاین نداره چه‌. اسمایلی درگیری