کم کم به این نتیجه دارم میرسم که تعدد زوجات و زن دوم سوم شدن برای دخترها جذاب تر هست تا پسرها و مردها
چطور؟ ‎· masihmahdavi
چندجا که تو محیط‌های مختلف حقیقی و مجازی بحثش شده به این نتیجه رسوندتم ‎· سیدسجاد اصفهانی