سحرخیز نیسم‌ها، بی خواب که نع، بدخواب شدم ایفتیضاح
کامروا شو تا سحرخیز شوی :D ‎· FOTROS