روزنامه نگار فعال سیاسی نیس، این را باید تمرین کنم