ماشین را برداریم بزنیم به جاده ولی کجا
به جاده.جاده خودش یه قسمت از مسافرته. ‎· نآمیرآツ