موی فرفری ها رو آتیش زدن :دی
همه ریختن یه دفعه ‎- یوری