اینجا به وی کی ربط داره نه ؟
بله روسی الاصله ظاهراً ‎· Mahmoud