دیلیت اکانتش کجاس ؟
بلاک ‎- Florette
:D تست کنم دیگه یه بار ‎- رهــــــــرو™
اعتیاد بیماری نیست جرم!! ‎- شمیم یاس