قیافه صاحاب موکو وقتی با انبوهی از یوزر ایرانی مواجه شد :D