حالا که جمعیت بیشتر شد، امامزاده موکوم رو هم تعیین کنید دیگه! مردم 10 ماهه حاجت به دس وایسادن