صاحاب مکان - مکان دار - کلی ذوق زده شده، آپلود مستقیم آواتار رو گذاشت