یک غر جدید! با بودن #مکان دیگه نمیشه برای نبود #فرفر هم غر زد ! مرسی اه