یارو از چین زنگ زد منم وسط صحبت با بچه های شرکت ! یه مشت چرت پرت گفت! گفتم به چه ایمیلی فرستادی ! گفت فلان! گفتم اکچولی هیچ ایمیلی به دست من نرسیده دوباره بفرست! تو عمرتون چینی ها رو پیچونده بودید ؟ :دی
کی میشه شومو ‎· شمیم یاس
کامنت اول ‎· zYa-Bushehr