این ارزش دیدن داره ؟ " در دنیای تو ساعت چند است ؟" آیا ؟
مضحك ‎· amineh