کی میشه شیرازیا تنبلن ؟ شما یه روز جمعه ساعت 6 صبح بیا ببرمت تو تک تک خیابونا، ملت صف کشیدن آش سبزی بخرن یا کله پاچه یا حلیم (باشکر ) ! باور کنید
برو کاکو.... تنبل تر از شما نیس :)) ‎- نومیا
اصالتا شیرازین اونایی که بیرونن؟ ‎- پرگار
@nomia عامو شومو 6 صبح جمعه بیو ! خودت بیبین :دی ‎- رهــــــــرو™