من که تغییر مکان دادم اومدم ته میز، تنگ بخاری نشستم! بخاری رو هم کشوندم تو جیگرم ! مرسی اه