کاش لحظاتی که ادم منتظر جواب تیکتش هست، جز عمر نیارن!