شاعر در جایی میفرماید : یا من و ببر به خونتون یا بیا به خونه ما
شام دارین؟ ‎· نآمیرآツ
شما بیا، آره ‎· رهــــــــرو™
شاعر در ادامه میفرماید "لیلا در واکن مُیُم" ‎· نآمیرآツ
بچه اشتباهی رفتی در خونه لیلا اینا، بیا اینور بگو خونه رهرو رو میخوام ‎· رهــــــــرو™