شاعر در جایی میفرماید : یا من و ببر به خونتون یا بیا به خونه ما
شام دارین؟ ‎- نآمیرآツ
شما بیا، آره ‎- رهــــــــرو™
شاعر در ادامه میفرماید "لیلا در واکن مُیُم" ‎- نآمیرآツ
بچه اشتباهی رفتی در خونه لیلا اینا، بیا اینور بگو خونه رهرو رو میخوام ‎- رهــــــــرو™