لطفا حدافل توی همه چی صاحبنظر نباشید !
از ما نخواه:دی ‎- zYa-Bushehr
مگه شما صاحب نظرید که فکر میکنید کسی اشتباه صاحبنظر بوده اخوی؟:دی ‎- farzaaneh
نمیشه که :)) ‎- خانوم میم
کسی دچار تبختر شده؟آها یادم نبود شما سوال جواب نمیدی ‎- farzaaneh
شما ی سوزن به خودت بزن :))) ‎- Mamad
نظرامون خوبه خب ‎- amineh
چون دوست دارم باشه من قول میدم راجع به چارشاخ گاردون تریلی نظر ندم.خب دیگه از مصداق همه چیز درومدم من ‎- نآمیرآツ