تایم لاین ==> نامیرا + ننه سرما !
تا کور شود هر آنکه نتواند دید ‎- farzaaneh