שלום, רוסיה!
?שלום, בחרציק! מה נשמה ‎· Cat d'Ivoire
כל טוב, אחי! ‎· salamandra salamandra
!אימא רוסיה אומרת: הי ‎· Cat d'Ivoire
@mastul: נשמע עם ״ע״, אגב ‎· si_mens_non_laeva_fuisset
!זה נשמה אחרה ‎· Cat d'Ivoire
!אבל זה מצוין שחברה גרא סוף כל סוף ויש לנו נשאים מעניינים ‎· Cat d'Ivoire
.און דאס איז א שיינע משל, פארווראס איך ליב ניט עברית: אוף אונזערער שפה יעדער רעד ווי וויל, בלי מרות, גברת ‎· Cat d'Ivoire
יא, אדוני, ס׳איז א גראיסע מזל, אז ניטא קיין אולפנים פאר יידיששפראחערן ‎· si_mens_non_laeva_fuisset
.פאראן, פאראן, אבער מיט קירים אלעמאל ‎· Cat d'Ivoire
A mury runą, runą, runą.. ‎· si_mens_non_laeva_fuisset