عشقت باهامه این ادعامه داداشم میخوند تو ذهنم هی تکرار میشه #نفرت