هنوز که خبری نیست چرا پرایوت پس
ادها که عوض نشدن .... ‎- جولیا پندلتون
مطلبی نذاشتن هنوز که ‎- سعید ©