هنوز که خبری نیست چرا پرایوت پس
ادها که عوض نشدن .... ‎· جولیا پندلتون
مطلبی نذاشتن هنوز که ‎· سعید ©