من نه اینکه آخریا خودم پاک کردم رفتم همچین اشک شوق اینا نیستیم :)))))
وروره رو بیار:-)) ‎· جولیا پندلتون
@mousaviam2 بهش گفتم اگه بیاد حالا ‎· سعید ©
بازم بگو ‎· پرگار