من نه اینکه آخریا خودم پاک کردم رفتم همچین اشک شوق اینا نیستیم :)))))
وروره رو بیار:-)) ‎- جولیا پندلتون
@mousaviam2 بهش گفتم اگه بیاد حالا ‎- سعید ©
بازم بگو ‎- پرگار