تو فرفر که خاله زنک داشتیم اینجا دست بردارن خدا کنه