چنان به زندگی دست به یقه ام که یادم رفت قرار زندگی را همراهی کنم فقط جنگیدم