میگه مهراوه شریفی نیا نذاشته هیچ گونه تکنیک پیرکردن روش اجرا بشه فقط تکنیک عینک !بازیگر التماسی همینه دیگه اسکندری گفته اینارو
مهراوه شریفی نیا تکذیب کرده حرفهای اسکندری رو ولی تکذیبش به درد خودش میخوره ‎· سعید ©